Mano katalogas

Vardas
Slaptažodis
> Registruotis
> Pamiršau slapražodįLietuvos miestai

Plungė

Plungės herbas

Plungė – miestas šiaurės vakarų Lietuvoje, Telšių apskrityje, 27 km į vakarus nuo Telšių. Rajono centras. Miestas turi seniūnijos statusą.

Miesto šiauriniu pakraščiu eina geležinkelis Šiauliai-Klaipėda. Šalia yra stadionas, Oginskių dvaro rūmai ir parkas, jame įsikūręs Žemaičių dailės muziejus, Plungės parkas (gamtos paminklas – Perkūno ąžuolas). Centre – Senamiesčio aikštė, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (pastatyta 1933 m.) su varpine (1850 m.), link rytų – senosios kapinės ir Gondingos HE tvenkinys, pačiuose pietuose – rajono centrinė ligoninė. Mieste yra biblioteka, kultūros namai, paštas, senelių namai (priklauso parapijai), trejos kapinės. Stovi Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas (nuo 1928 m.), šv. Florijono skulptūra (nuo 1894 m., autorius – knygnešys Kazys Barzdys), atstatyta Lurdo grota (1908 m.), Visų Šventųjų koplyčia (nuo 1858 m.). Išlikę Oginskių dvaro pastatų ansamblis ir parkas XIX a.), žirgynas, veikia senovinio liaudies meno ekspozicija (nuo 1982 metų).
Manoma, dabartinės Plungės vietoje žmonės gyveno dar V–I a. pr. m. e. Po 1422 m. Melno taikos žemaičių giriose ėmė rastis gyventojų sodybos. Nuo XIV iki XVI a. II pusės Plungė įėjo į Gandingos valsčių kaip eilinė gyvenvietė. Vėliau Plungė ėmė augti sparčiau ir pralenkė Gandingą. 1567 m. minima kaip miestelis. 1575 m. kovo 24 d. Gandingos valsčiaus žemės matavimo ir ūkių sukeitimo aktai pasirašyti jau Plungėje. XVI amžiuje Plungė buvo seniūnija, kurią Žygimantas Augustas 1570 m. liepos 10 d. pavedė stalininkui Mikalojui Aleknavičiui.

1792 m. sausio 13 d. Plungė gavo Magdeburgo teises. 1806–1873 m. Plungė priklausė Zubovams, o vėliau – grafams Oginskiams, kurie 1879 m. čia pastatė rūmus. 1925 m. įsteigta gimnazija, 1932 m. nutiestas geležinkelis.

Po II pasaulinio karo mieste pastatyta ligoninė, 1987 m. įkurta žemės ūkio mokykla.

1997 m. birželio 6 d. Prezidento dekretu patvirtintas Plungės herbas. 2009 m. Plungė paskelbta Lietuvos kultūros sostine.

Miesto vardo kilmė nėra visiškai aiški. 1894 m. lie­pos mėn. ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Oginskio užsa­ky­mu pa­da­ry­tame Plun­gės že­mė­la­pyje ma­ty­ti per mies­tą vin­giuo­jan­ti, iš Nar­vi­lo eže­ro iš­te­kan­ti, į Bab­run­gą įte­kanti upe­lė, ku­ri ru­siš­ko­mis rai­dė­mis (kaip ir vi­si ki­ti že­mė­la­py­je pa­žy­mė­ti ob­jek­tai) įvar­dy­ta kaip Pap­lun­ga. Že­mė­la­pis da­ry­tas po 1894 m. birželio 24 d. per Šv. Jo­no at­lai­dus ki­lu­sio gais­ro, ku­ris nu­siau­bė vi­są Plun­gės mies­te­lį. Že­mė­la­py­je pažy­mė­ta, ku­rie pa­sta­tai su­de­gė, ku­rie li­ko. Upe­lė pra­dė­ta ka­na­li­zuo­ti po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Pap­lun­gos iš­ta­kos iš Nar­vi­lo eže­ro ir da­bar dar ma­ty­ti, ta­čiau už ke­lio­li­kos met­rų upe­lė pra­smen­ga po Eže­ro gat­ve. Po že­mė­mis ji sro­ve­na sker­sai Lais­vės gat­vę ly­giag­re­čiai su M. K. Čiur­lio­nio gat­ve pro UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“ ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los te­ri­to­ri­jas, toliau teka į Pa­lan­kės gat­vės tven­ki­nius, o jau iš jų grio­viu pa­lei Pap­rū­džio gat­vę nu­te­ka į Plun­gės jū­rą.

Plungė garsėja kunigaikščių Oginskių parku. Čia auga Perkūno ąžuolas.

Pasakojama, kad pagonybės laikais šalia medžio šventąją ugnį kūreno vaidilutė Galinda. Vieną dieną jos mylimasis išjojo ginti tėvynės nuo kryžiuočių ir negrįžo. Galinda vis raudodavo, todėl vaidila, matydama sielvarto apimtą vaidilutę, mokė ją nelieti ašarų ir sakė, kad tik šventoji ugnis gali užgesinti žemiškąją meilę. Kartą Galindai raudant po plačiašakiu ąžuolu, į jį trenkė perkūnas. Ąžuolas sudrebėjo, į jo kamieną prikrito žemių, iš kurių netrukus išaugo ypatingai graži gėlė. Nuo to laiko žmonės ąžuolą vadina Perkūno ąžuolu.

Plungės miestas turi atskiros seniūnijos statusą savivaldybėje.


Renginiai Plungėje
Vienas iš informacijos šaltinių - "Vikipedija".

Informacijos talpinimas


Dėl informacijos talpinimo Lietuvos turizmo išteklių kataloge prašome kreiptis el. paštu katalogas@turizmoakademija.lt arba telefonu +370 677 25652

Information supply


For information supply purposes in Lithuanian tourism resources directory please contact by e-mail: katalogas@turizmoakademija.lt or phone: +370 677 25652